Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги

Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги дека договорите за општа медицина, општа стоматологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2019 година.