Известување до ПЗУ од примарна здравствена заштита

Известување до ПЗУ од примарна здравствена заштита

На ден 06.02.2023 година настана прекин во работата на информацискиот систем на Фондот,поради што се појавија низа предизвици како за Фондот, така и за осигурените лица и за здравствените установи кои имаат склучено  договори со Фондот да обезбедуваат здравствени услуги за осигурениците на сите нивоа на здравствена заштита (примарно,секундарно и терцијарно ниво). Во меѓувреме, здравствените установи непречено треба да пружаат здравствени услуги на осигурените лица и тоа на следниов начин: