Известување за аптеки

Соопштение Аптеки

На ден 06.02.2023 година настана прекин во работата на ИТ информацискиот систем на Фондот,поради што се појавија низа предизвици како за Фондот, така и за осигурените лица и за здравствените установи-аптеки кои имаат склучено договор со Фондот за обезбедување на осигурените лица со лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита. Во меѓувреме, ПЗУ аптеките со договор со Фондот непречено треба да вршат издавање на лекови на рецепт на товар на Фондот на осигурените лица на следниот начин: