Известување за ЈЗУ

ЈЗУ

На ден 06.02.2023 година настана прекин во работата на информацискиот систем на Фондот, поради што се појавија низа предизвици како за Фондот, така и за осигурените лица и за здравствените установи кои имаат склучено договори со Фондот да обезбедуваат здравствени услуги за осигурениците на сите нивоа на здравствена заштита(примарно секундарно и терцијално ниво). Во меѓувреме,здравствените установи непречено треба да пружаат здравствени услуги на осигурените лица на следниот  начин: