Соопштение до здравствените установи и аптеките за начинот на проверка на здравственото осигурување после 5 февруари

ФЗОРСМ

За осигурениците за кои не е регистрирана уплата на придонес за здравствено осигурување во системот на Мој Термин после 05.02.2023 година, Фондот по службена должност ќе обезбеди доказ за платен придонес од системот на УЈП.

За таа цел здравствените установи/аптеки, барањето за проверка на платениот придонес за осигурениците треба секој работен ден да го достават на е-меил адреса на овластените службени лица наведени во списокот подолу. Здравствените установи/аптеки праќаат барање само на една е-меил адреса во Подрачната служба каде што ги доставуваат фактурите за извршени здравени услуги. Проверените податоци за платениот придонес, овластениот службеник на Фондот  ги доставува на е-меил адреса на лицето од здравствената установа кое  ги побарало, во најбрз можен рок, со приоритет на итните барања. 

Здравствените установи не треба да вршат проверка на платен придонес за следната категорија на осигуреници: 

  • пензионери; 
  • лица кои се здравствено осигурени преку МТСП ; 
  • лица здравствено осигурувани како невработени преку Министерство за здравство; 

Основот на осигурување се проверува со увид во здравствената легитимација. Аптеките основот на осигурување можат да го проверат на рецептниот образец. 

НАПОМЕНА:Доколку  пружената здравствена услуга/лекот кој треба да се издаде  се  однесува за член на семејство (осигурено лице) тогаш  проверка на платениот придонес, здравствената устaнова /аптека треба да врши за носителот на осигурување (осигуреникот).

Ве молиме вашите барања да ги доставувате само на една е-меил адреса во соодветната  Подрачна единица, заради подобра прегледност и побрз одговор.

 


 

Список на вработени во УЈП

Список на вработени лица од ФЗОРСМ и Подрачни служби кои привремено ќе извршуваат работни задачи во регионалните дирекции на УЈП и Централната служба на УЈП

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Битола

( Охрид,Струга, Ресен,Демир Хисар)

Александар Петковски-  Информатичар  ПС Битола [email protected] 

Менде Силјановски-Контролор за исплата на боледување [email protected] 

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Скопје

Рената Стефановска - Соработник за комплетирање документација ПС Скопје [email protected]

Анета Качакова - Контрола на придонес  – ПС Скопје [email protected]

Идриз Бајрам - Соработник за сметководствени работи - Централа ФЗОРСМ [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Прилеп

(Кавадарци, Неготино, Велес,Крушево,Македонски Брод )

Панчо Тренкоски -Соработник  – ПС Прилеп [email protected]

Елтон Ислами-Референт за пресметување на боледување [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Тетово

( Гостивар,Кичево,Дебар)

Дритон Исмани ПС Тетово [email protected]

Агон Бајрактари-Референт финансии и трезорско работење  [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Струмица

(Берово,Гевгелија,Радовиш, Валандово)

Димитар Пројков  ПС Струмица [email protected] 

Силвана Бјадова-Референт за  боледување [email protected]

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА на УЈП – Штип

(Куманово,Крива Паланка,Кочани,Виница,Делчево,Кратово,Пробиштип,Штип,Свети Николе  )

Ристе Ристовски-Референт за ортопедски помагала  ПС Штип [email protected]

Горан Карашов -Соработник [email protected]