Известување до ПЗУ од специјалистичка здравствена заштита

FZORSM

На ден 06.02.2023 година настана прекин во работата на информацискиот систем на Фондот, поради што се појавија низа предизвици како за Фондот, така и за осигурените лица и за здравствените установи кои имаат склучено договори со Фондот да обезбедуваат здравствени услуги за осигурениците на сите нивоа на здравствена заштита(примарно секундарно и терцијално ниво). Во меѓувреме, здравствените установи непречено треба да пружаат здравствени услуги на осигурените лица на следниот начин: