ФЗОМ-Образец ГЛБД, Генерички лекови без доплата, со важност од 10.05.2022 - Cloned