ФЗОМ-Образец ГЛБД, Генерички лекови без доплата, со важност од 01.11.2023