Оглас за вработување на определено време 01/2024 - ВО МИРУВАЊЕ

Врз основа на член 22, 23 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/2016 год), и член 22 став 1 алинеја 2 и став 3 од Законот за вработени во јавен сектор (“Службен Весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 27/2016 и 35/2018 година), ФЗОСМ распишува:

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФЗОСМ објавува:

Оглас број
01/2024
Оглас дата
Оглас рок
Објавено на
16.02.2024
Оглас состојба
Активен