5. Верско службено лице и припадник на верски редови, освен припадник на монаштво и сестринство како основ 15

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец)
  • М1 пријава за заснован работен однос
  • здравствена легитимација