6. Привремено невработено лице додека прима паричен надоместок од осигурување во случај на невработеност и невработено лице кое активно бара работа и кое се пријавува во Агенцијата за вработување на Република Македонија, доколку нема друга основ на осигур

Потребна документација:

А) невработени лица со паричен надоместок

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )
  • М1 пријава за заснован работен однос
  • здравствена легитимација

Б)Лица кои се пријавуваат во Агенцијата за вработување и активно бара работа

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )
  • здравствена легитимација
  • лична карта на увид
  • доказ дека лицето се пријавува во АВРМ (копија од картон или потврда)
  • извод од матична книга на родени ( копија), односно венчани