7. Државјанин на Република Македонија вработен во странство, ако за тоа време не е задолжително осигурен кај странски носител на осигурување според законот на земјата во која е вработен, или според меѓународна спогодба, а имал живеалиште на територијата н

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )
  • здравствена легитимација
  • извод од венчани односно родени за децата