8. Корисник на пензија и надоместок на плата според прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )(заверен од ПИОМ)
  • здравствена легитимација;
  • Решение од ПИОМ за остварување право на пензија или чек од пензија