9. Државјанин на Република Македонија кој прима пензија или инвалиднина од странски носител на осигурување додека престојува на територијата на Републиката

а) Со конвенција

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )(заверен од ПИОМ)
  • здравствена легитимација;
  • Решение од ПИОМ за остварување право на пензија или чек од пензија

б) Без конвенција

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )
  • здравствена легитимација
  • доказ за висината на примената странска пензија (од банка)