Архива на прегледи за референтни цени на лекови

Архива на прегледи за референтни цени на лекови

 • Листа на лекови на товар на Фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена (последна измена 24.06.2019)...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 21.03.2018 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 02.01.2018 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена (последна измена 21.03.2018)...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена (последна измена 05.04.2017)...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена со важност од 05.04.2017 година...превземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена...преземи (пoследна измена 23.03.2015)
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена  со важност од 12.11.2015 година...преземи
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена (последна измена 14.01.2016)...превземи
 • Листа на лекови на терет на фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена ...преземи  ( последна измена  18.03.2014)
 • Листа на лекови на терет на фондот за кои ФЗОМ нема утврдено референтна цена ...преземи  ( последна измена  18.03.2014 )
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена...преземи (со важност од 25.09.2014 година)
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена...преземи
 • Листа на лекови на терет на фондот за кои ФЗОМ има утврдено референтна цена ...преземи  ( последна измена  28.01.2014 )
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена...преземи (пoследна измена 01.11.2014)
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кој ФЗОМ има утврдено референтна цена...преземи (последна измена 26.09.2014)