ДСГ форум во организација на Фондот и Министерство за здравство

ДСГ форум во организација на Фондот и Министерство за здравство

ДСГ форум во организација на Фондот и Министерство за здравство

Презентација на Годишниот извештај за ДСГ

  • Д-р Игор Неловски, ФЗОМ

 

Користење на податоците од ДСГ

  • Д-р Љубица Јосифовска, ФЗОМ

 

Научен осврт на македонското искуство со ДСГ

  • Проф. Д-р Никола Јанкуловски, Декан на Медицински факултет Скопје

 

Искуството со ДСГ на Клиниката за инфективни болести

  • Проф. Д-р Звонко Миленковиќ, Директор на  Клиниката за инфективни болести

 

Искуството со ДСГ на Клиниката за пулмологија и алергологија

  • Д-р Бисера Јовковска –Ќаева, Директор на Клиниката за пулмологија и алергологија

 

Искуството со ДСГ на Клиниката за кардиологија

  • М-р Сузана Митревска, Референт за ДСГ

 

Плаќање по учинок

  • Д-р Тахир Шенол, Клиника по хируршки болести Св. Наум Охридски Скопје