Финансиска документација

Финансиска документација

Секоја здравствена установа што има склученодоговор со ФЗОМза извршување на здравствени услуги од областа на специјалистичко-консултативна здравствена заштита (ЈЗУ и ПЗУ), на месечно ниво задолжително ја доставува следнава документација во хартиена и електронска форма доподрачната служба на ФЗОМ.

  • Збирен рекапитулар
  • Фактура
  • Спецификација

Во зависност од дејноста здравствената установа ги одбира соодветните теркови (документите се отклучени и може да се користат како теркови):

  • Теркови на документи за плаќање (збирен рекапитулар, фактура и спецификација со примери)... преземи (Последна измена 25.12.2012)