Кориснички упатства за Веб портал

 • Видео туторијал за eлектронско поднесување на лично барање за рефундација на средства
 • Видео туторијал за електронско поднесување на Извештај за привремена спреченост за работа
 • Видео туторијал за поднесување на Е Барање за Боледување со Електронски ИСР образец
 • Видео туторијал за поднесување на Е - Барање за Боледување без Електронски ИСР образец
 • Видео туторијал за електронска заверка на Ортопедско Помагало

 

 • Упатство за надминување на најчестите проблеми на веб порталот на ФЗОМ...преземи
 • Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...превземи
 • Опис на XML датотека за прикачување на резултати од лабораторија за превентивни цели...превземи
 • Надополнување на корисничко упатство за превентивни цели (Вер.2.1)...преземи
 • Корисничко упатство за поднесување на датотека за превентивни цели преку порталот на ФЗОМ...повеќе
 • Техничка спецификација Превентивни цели- Фаза 1 - Структура на XML фајл...преземи
 • Корисничко упатство за поденсување на предлог за оцена за П-ПСР И извештај за спреченост на работа преку порталот на ФЗОМ...повеќе
 • Структура на XML фајл за преземање на Извештај за ИСР...повеќе
 • Корисничко упатство за поднeсување на барање за заверка на ортопедски помагала преку порталот на ФЗОМ...преземи
 • Корисничко упатство за поднесување на барање за биомедицинско потпомогнато оплодување преку порталот на ФЗОМ...преземи
 • Прирачник за работа со модулот фактури за ортопедски куќи преку порталот на ФЗОМ...преземи
 • Прирачник за работа за издавање и нарачка на помагала од ортопедски куќи и здравствени установи од дејноста  (ортодонција и протетика) преку порталот на ФЗОМ...преземи
 • Корисничко упатство за електронско потпишување на договори за 2014 година...преземи
 • Корисничко упатство за промена на избран лекар преку Веб порталот на ФЗОМ...преземи
 • Корисничко упатство за спроведување на електронски ЗО1 пријави преку веб порталот ФЗОМ...преземи
 • Видео презентација за начин на достава на фактури за аптеки преку Веб порталот на ФЗОМ...преземи
 • Корисничко упатство за достава на фактури од аптеки кои имаат договор со Фондот преку порталот на ФЗОМ...преземи
 • Корисничко упатство за достава на фактури од ПЗУ од општа медицина, гинекологија и стоматологија кои имаат договор со Фондот преку порталот на ФЗОМ...преземи