Користење на здравствени услуги во странство во случај на упатување на привремена работа, со земји со кои има договор за социјално осигурување

Правото на користење на здравствени услуги во странство во случај на упатување на привремена работа се остварува на основа на двојазичен образец, потврда, што ја издава подрачната служба на ФЗОРСМ, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Постапката како и потребните документи за издавање на двојазичниот образец, потврдата, е наведено во делот кај остварување на права на осигурени лица под VII. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО  точка Б). 

Двојазични обрасци, потврди, за остварување на право на здравствени услуги по земји:

 

Држава Обрасци, потврди
Австрија МК/А 1; MK/A 3; и MK/A 6
Албанија РМ/АЛ 101: РМ/АЛ 123; и РМ/АЛ 128
Белгија РМ/БЕ101 и РМ/БЕ128
Босна и Херцеговина РМ/БиХ 1и РМ/БиХ 4, или РМ/БиХ 4А
Бугарија РМ/РБ 101 и РМ/РБ 114
Германија Д/РМ 101, Д/РМ 111 и Д/РМ 123
Италија Ит 1 и ИТ 3 или Ит 7
Луксембург РМ/Л 101/102; РМ/Л 123 и РМ/Л 128
Полска РМ/ПЛ 101; РМ/ПЛ 111; и РМ/ПЛ0123
Словенија РМ/СИ 1 и РМ/СИ 5
Србија РМ/СРБ101; и РМ/СРБ 128
Словачка РМ/СК 101: РМ/СК 123 и РМ/СК 128
Турција РМ/ТР 1 или РМ/ТР 2 и РМ/ТР 4
Франција SE 21-01: SE-21-04 и/или SE-21-04 А
Холандија РМ/НЛ 111
Хрватска РМ/ХР 1 и РМ/ХР 4
Унгарија РМ/ХУ 101  РМ/ХУ 111  и РМ/ХУ 123
Црна Гора РМ/МНЕ 101 и РМ/МНЕ 128
Чешка РМ/ЦЗ 101 и РМ/ЦЗ 111