Начин и методологија за утврдување референтни цени на здр. услуги за примарна превентивна, спец. – консултативна и БЗЗ

Правилник

Правилник за начин и методологија за утврдување референтни цени на здравствени услуги за примарна превентивна, специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита

Со овој Правилник се утврдуваат начинот и методологијата за утврдување референтни цени за пакети завршени епизоди на лекување од областа на примарната превентивна здравствена заштита, специјалистичко–консултативната и болничката здравствена заштита, што како основни здравствени услуги за осигурените лица ги обезбедува Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија