НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

А)НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Осигуреното лице има право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда, како и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство, под услов ако се работи за осигурено лице кое има засновано постојан работен однос - лице во работен однос (осигурени лица од член 5 став 1 точките 1,2 и 3 од Законот за здравствено осигурување).

Осигурениците можат да остварат право на надоместок на плата ако се исполнети следните услови за остварување  на правото на надоместок на плата согласно законските прописи и тоа:

 1. Ако здравственото осигурување по основ на работен однос траело непрекинато најмалку шест месеци пред настапување на случајот, поради кое се стекнува правото
 2. Придонесот  за задолжително здравствено осигурување редовно да е уплатуван или со задолцнување од најмногу 60 дена
 3. Оценката за привремена спреченост од работа да ја дал избраниот лекар односно лекарската комисија на Фондот

Правото на надоместок на плата на товар на Фондот се остварува врз основа на поднесено барање  за привремена спреченост за работа поради болест и повреда односно барање за привремена спреченост за работа поради бременост и раѓање.

Кон барањето (образец бр. 2 надоместок на плата - болест/повреда/нега) за надоместок на плата поради болест и повреда, се поднесуваат следните документи:

 • копија од М1/М2 - пријава и договор за работа во копија, ако од пријавата М1/М2 не може да се утврди видот на работниот однос (работен однос на неодредено или одредено време а за управител решение од Централен регистар);
 • извештај за привремена спреченост за работа - ИСР од избран лекар;
 • наод, оценка и мислење од лекарската комисија;
 • отпусно писмо за болничко лекување;
 • потврда за висината на исплатената нето плата на осигуреникот - образец НП -1;
 • Платни списоци (исплатни листи) на увид, со копија од декларацијата од УЈП и извод за исплатена плата;
 • Изјава заверена на нотар за жиро сметките на правното лице и копија од изводи на жиро сметки (за правно лице со еден вработен)


Кон барањето ( образец бр.3 надоместок на плата - бременост и раѓање) за надоместок на плата поради бременост и раѓање, се поднесуваат следните документи:

 • Копија од М1/М2 - пријава и договор за работа, ако од пријавата М1/М2 не може да се утврди видот на работниот однос (работен однос на неодредено или одредено време а за управител решение од Централен регистар);
 • Извештај за привремена спреченост за работа - образец - ИСР од избран лекар;
 • Потврда за висината на исплатената нето плата на осигуреникот - образец - НП - 1;
 • Извод од книгата на родените за детето (копија);
 • Решение за адаптација - посвојување од Центар за социјални работи за посвоено дете
 • Платни списоци (исплатни листи) на увид, со копија од декларацијата од УЈП и извод за исплатена плата;
 • Изјава заверена на нотар за жиро сметките на правното лице и копија од изводи на жиро сметки (за правно лице со еден вработен)


Б) Исплата на надоместокот на плата

Надоместокот на плата за првите 30 дена спреченост за работа го утврдува и исплатува работодавачот од своите средства.

Надоместокот на плата над 30 дена е на товар на средствата на задолжителното здравствено осигурување и го утврдува и исплатува Фондот за здравствено осигурување.

Од првиот ден на спреченост за работа, надоместокот на плата се исплатува од средствата на Фондот ако се работи за нега на болно дете до тригодишна возраст, доброволно давање на крв, ткиво или орган и во случај на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство.

В) Висината на надоместокот на плата

Надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа поради повреда на работа и професионално заболување, за време на давање на ткиво, крв или орган, како и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство изнесува 100% од основицата на надоместокот на плата, додека за малигни заболувања надоместокот на плата изнесува 85 % од утврдената основица.

Во сите останати случаи надоместокот на плата на товар на средствата на Фондот изнесува 70% од утврдената основица”