1. Работник во работен однос кај правно лице, самовработено лице, установа, друго правно лице кое врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на единиците на локална самоуправа и градот Скопје.

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување ( ЗО1 образец )
  • М1 пријава за  заснован работен однос
  • здравствена легитимација