2. Државјанин на РМ кој на територијата на Република Македонија е вработен кај странски и меѓународни органи, организации и установи, кај странски дипломатски и конзуларни претставништва, во лична служба на странски дипломатски и конзуларни претставништва

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец);
  • М1 пријава за заснован работен однос
  • здравствена легитимација