3. Самовработено лице.

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување  ( ЗО1 образец )
  • М1 пријава за  заснован работен однос
  • здравствена легитимација;