4. Индивидуален земјоделец

а.) Физичко лице (се пријавува само за здравствено осигурување)

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец)
  • здравствена легитимација;
  • Имотен лист или поседовен лист (не постар од 6 месеци)или Уверение од УЈП за остварени приходи од вршење на земјоделска дејност или Договор за закуп на земјоделско земјиште


б.) Физичко лице (се пријавува за здравствено и за пензиско и инвалидско осигурување)

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување ЗО-1 образец
  • Решение од ПИОМ за утврдување на својство на осигурено лице