Решение за остварување на право на користење на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-1 (специјализирана мед. рехабилитација)
  • отпусно писмо за завршено болничко лекување од здравствената установа каде е извршено болничкото лекување
  • конзилијарно мислење од соодветна болничка здравствена установа во која се лекувало осигуреното лице
  • наод, оценка и мислење од лекарска комисија
  • здравствена легитимација на увид

Напомена: Правото на специјализирана медицинска рехабилитација се остварува во рок од два  месеца по завршеното болничко лекување, односно во рок од шест месеци по прележан инфаркт на срцето.