Решение за утврдување на право на користење надоместок на плата по основ на бременост, раѓање, мајчинство

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-3 (надоместок на плата- бременост, раѓање и мајчинство)
  • копија од М1/М2; договор за работа ако од М1/М2 пријавата не може да се утврди видот на работниот однос ( определено или неопределено), а за управители- решение од Централен регистар
  • извештај за привремена спреченост за работа -Образец ИСР ( од избран лекар)
  • потврда за висината на исплатената нето плата на осигуреникот- образец НП-1
  • извод од книгата на родените за детето (копија)
  • решение за адаптација- посвојување од Центарот за социјални работи за посвоено дете
  • платни списоци( исплатна листа) на увид со копија од декларација од УЈП и извод за исплатена плата ( се до воспоставување на целосна електронска комуникација со УЈП)
  • изјава заверена на нотар за жиро сметките на правното лице и копија од изводи на жиро сметки ( за правно лице со еден вработен)