Решение за остварување на право на надомест -рефунадција на средства за патни трошоци ( хемодијализа, вежби за вид, слух или говор

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-4 (Патни трошоци)
  • потврда за бројот на извршени здравствени услуги во претходниот календарски месец, издадена од здравствената установа каде се извршени здравствените услуги
  • потврда од здравствената установа каде е извршена хемодијализата дека нема организиран превоз
  • здравствена легитимација на увид