Решение за остварување на право на рефунадција на средства за купени лекови на рецепт во ПЗЗ - аптека

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-5 ( надомест на лекови)
  • рецепт за пропишан лек од избран лекар
  • извештај од специјалист ( субспецијалист) или отпусно писмо со назначена терапија, ако лекот се пропишува по предлог на специјалист односно субспецијалист
  • потврда од здравствената установа со датум на аплицирање ако се работи за лек во ампуларна терапија
  • три потврди за дефицитарност на лекот од различни аптеки
  • фискална сметка и сметкопотврда ( во оригинал) од аптеката која го издала лекот
  • здравствена легитимација на увид