Решение за остварување на право на рефунадција на средства за купени лекови од болничката листа

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-5 (надомест на лекови)
  • извештај или отпусно писмо со назначена терапија (согласно режимот на препишување означен во Листата на лекови)
  • Потврда од здравствената установа за апликација на лекот, согласно Листата на лекови, ако се работи за лек во ампуларна форма
  • конзилијарно мислење, доколку е потребно согласно режимот на препишување на лекот утврден во листата на лекови
  • фискална сметка и сметкопотврда ( во оригинал) од аптеката која го издала лекот
  • здравствена легитимација на увид