Решение за надоместок на трошоци направени за купени материјали за болничко лекување ( вградени материјали)

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-6 (надомест на вградени материјали)
  • отпусно писмо ( копија)
  • сметкопотврда ( фактура) за набавениот материјал со фискална сметка, во оригинал
  • здравствена легитимација на увид