Решение за ослободување од натамошно плаќање на партиципација (учество во трошоците за здравствени услуги) и надоместок на повеќе платена партиципација

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-7 ( ослободување од партиципација)
  • потврда за платен износ на партиципација во здравствената установа (фискални сметки, фактура)
  • отпусно писмо
  • спецификација (пресметка) за извршени здравствени услуги од соодветната здравствена установа
  • доказ за вкупните примања во семејството на осигуреникот (примања од плати, пензии, вршење на дејност и сл.)
  • извод на родени за деца од 1-5 години ( копија)
  • лична карта за осигуреници над 65 години ( копија
  • здравствена легитимацја на увид