Решение за упатување на болничко лекување во странство (или контролен преглед)

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-1 ( лекување во странство-болничко лекување)
  • предлог за упатување на лекување во странство од соодветната клиника
  • медицинска документација за текот на лекувањето
  • потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување
  • здравствена легитимација на увид; профактура од странската здравствена установа
  • согласност за прием од странската здравствена установа
  • Решение од Министерството за труд и социјална политика- центар за социјални работи, доколку осигуреното лице има својство на дете со посебни потреби