Решение за надоместок на направени трошоци лекување во странство- итен случај

Потребни документи се:

  • Барање Образец бр-3 ( лекување во странство- итен случај)
  • мислење од лекарска комисија на ФЗОМ за итноста на случајот и времетраењето на итноста
  • медицинска документација за извршените здравствени услуги во странство со превод од овластен преведувач
  • сметки( фактури) за платени здравствени услуги со фискална сметка со превод од овластен преведувач
  • потврда за платен придонес за здравствено осигурување
  • здравствена легитимација на увид