Заверка на потврда за ортопедско помагало

Потребни документи се:

  • здравствена легитимација
  • потврда за потреба од ортопедско помагало издадена од лекар специјалист од соодветна дејност
  • наод и мислење од лекарска комисија ако за наведеното помагало се бара такво мислење
  • потврда за платен придонес (сино картонче)