Потврда за неизмерени обврски по основ на придонес за здравствено осигурување

Потребни документи се:

  • барање поднесено преку обврзникот за плаќање на придонесот- управителот ( со печат на работодавецот) или
  • осигурено лице за испис од државјанство