Потврда за платена партиципација во календарската година (до поднесувањето на барањето) и колку останува да плати односно да учествува во трошоците за здравствени услуги

Потребни документи се:

  • барање
  • потврда за платен износ на партиципација во здравствената установа( фискални сметки, фактура)
  • отпусно писмо
  • доказ за вкупните примања во семејството на осигуреникот (примања од плати, пензии, вршење на дејност и сл.)
  • извод на родени за деца од 1-5 години ( копија)
  • лична карта за осигуреници над 65 години ( копија)
  • здравствена легитимацја на увид