Потврда за ослободување на плаќање на партиципација за дете со посебни потреби

Правото се остварува согласно член 34 став 1 алинеја 2 од Законот за здравственото осигурување.

Потребни документи се:

  • барање
  • Решение за утврден статус (категоризација) на детето со посебни потреби
  • издадено од Центар за социјални работи