Потврда за ослободување на плаќање на партиципација за корисници на постојана парична помош, лица сместени во установи за социјална заштита

Правото се остварува врз основа член 34 став 1 алинеја 3 и 4 од Законот за здравственото осигурување, со евидентирање на ослободувањето во здравствената легитимација на осигуреното лице -потврдено со печат.

Потребни документи се:

  • Решение за утврден статус од Центарот за социјални работи