Потврда за ослободување од плаќање на учество во трошоците за здравствени услуги (партиципација) за крводарители кои дарувале крв над 10 пати.

Правото се остварува врз основа на Програмата за крводарителство, со евидентирање на ослободувањето во здравствената легитимација на осигуреното лице -потврдено со печат.

Потребни документи се:

  • Потврда од Републичкиот завод за трансфузиологија.