Потврда за исплатен надоместок на плата – Општа

Потребни документи се:

  • здравствена легитимација или лична карта на увид