Мислење за остварување на право за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)

Потребни документи се:

  • Барање за остварување на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)-Образец 1 со прилог
  • здравствена легитимација на увид
  • копија од лична карта
  • доказ за платен придонес за здравствено осигурување (сино картонче)
  • фотокопија од венчаница или изјава за вонбрачна заедница
  • изјава -Образец 4 (И-ПС) и
  • медицинска документација (во оригинал).