Обрасци за добивање пристап и привилегии на веб портал

Барање за пристап до веб порталот на ФЗОМ за осигуреници...преземи

Барање за доделување/одземање на пристап до веб порталот на ФЗОМ за овластени лица од здравствени установи и ортопедски куќи...преземи

Барање за пристап до веб порталот на ФЗОМ за спроведување на електронска пријава/одјава во задолжително здравствено осигурување...преземи

Барање за пристап до веб порталот на ФЗОМ за ДСГ груперот за овластените лица од здравствената установа...преземи

Изјава за заштита на податоците од електронските фајлови за финансиска документација...преземи

Полномошно за поднесување на електронски датотеки за финансиска документација....преземи