Обрасци за осигурени лица

Обрасци за осигурени лица

Немедицински обрасци за осигурени лица

 1. Образец МР1 - Барање за право на специјализиранамедицинска рехабилитација
 2. Образец Н1 - Барање за надоместок на плата поради болест/повреда/нега
 3. Образец Н2 - Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање
 4. Образец Н3 - Барање за надоместок на плата поради повреда на работа/професионална болест
 5. Образец Н4 - Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање во висина од 50% од утврдениот надоместок поради враќање на работа
 6. Образец Н5 - Барање за надоместок на плата поради отсуство од работа за родителство на таткото/посвоителот на детето
 7. Образец Р3 - Барање за надомест (рефундација на средства) на патни трошоци
 8. Образец Р2 - Барање за надомест (рефундација на средства) за лекови
 9. Образец Р1 - Барање за надомест (рефундација на средства) за вградени стандардни материјали или санитетски потрошен материјали
 10. Образец П1 - Барање за ослободување од партиципација
 11. Образец Л1 - Барање за болничко лекување во странство
 12. Образец Д1 - Барањеза издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремена работа во држава со која РМ им склучено (преземено Договор за социјално осигурување
 13. Образец Л3 - Барање за надомест на средства за искористени здравствени услуги во странство-итен случај
 14. Образец ПП1 - Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно усовршување, престој во врска меѓународна - техничка, научна и културна соработка и слично) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување
 15. 15.Образец БД - Барање за донесување на решение по поднесено барање за остварување право од задолжително здравствено осигурување
 16. Образец Л2 - Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на дополнителни трошоци
 17. Образец Л4 - Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ
 18. Образец Л5 - Барање за надомест на средства за превоз на починато лице при болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ
 19. ЗО-1 Образец за задолжително здравствено осигурување(рачно пополнување)
 20. ОП (Н1)Образец на барање за продолжување на боледување
 21. Образец Р4 - Барање за надомест (рефундација на средства) за ортопедски и други помагала
 22. (Образец ИСМР) Барање за право на надомест (рефундација на средства) за извршена специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување
 23. (Образец НП) - Барање за надомест (рефундација на средства) за пружени здравствени услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита врз основа на платен придонес за здравствено осигурување
 24. Образец БОК/ЗО - Барање за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително социјално осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година
 25. Образец на барање ПП4 - Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување
 26. Образец на барање ПП4/1 - Барање за издавање на двојазичен образец за престанок на претходно даденото право на здравствено осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување
 27. Образец на барање БОЛ - Н Барање за утврдување својство на осигурено лице ( член 5 став 1 точка 15 и член 5 став 2 од ззо)

Медицински обрасци за осигурени лица

Упатство за начинот на пополнување и примена на медицински обрасци-упати(последна измена 02.01.2012)

 1. Изјава за избор/промена на лекар (образец ИЛ-1)
 2. Предлог за оцена на привремена спреченост за работа (образец ПСР)
 3. Извештај за оцена на привремена спреченост за работа (образец ИСР)
 4. Рецепт за пропишување на лек(рецептен образец)
 5. Рецепт за пропишување на лек за странски осигуреник (рецептен образец)
 6. Специјалистички-субспецијалистички упат (образец СУ)
 7. Интер специјалистички упат (образец ИСУ)
 8. Упат за радиодијагностика 1 (образец РДУ-1)
 9. Упат за радиодијагностика 2 (образец РДУ-2)
 10. Лабораториски упат 1 (образец ЛУ-1)
 11. Лабораториски упат 2 (образец ЛУ-2)
 12. Болнички упат (образец БУ)
 13. Интер болнички упат (образец ИБУ)
 14. Интер одделенски упат (образец ИОУ)
 15. Интер клинички упат (образец ИКУ)
 16. Отпусно писмо (образец ОП)
 17. Предлог за упатување во странство (образец ПЛС)
 18. Мислење за упатување на лекување во странство за виталнозагрозувачки случај (образец – ПЛС/ВС)
 19. Упат за сервисни услуги (за хоспитализирани пациенти) (образец УСУ)
 20. Конзилијарно мислење за лекови од листата на лекови на товар на ФЗОМ (образец КМЛ)
 21. Конзилијарно мислење за продолжено лекување -медицинска рехабилитација (образецКММР)
 22. Kонзилијарно мислење за продолжување на привремена спреченост за работа (образец КМБ)
 23. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 
 24. Потврда за потреба на ортопедско помагало за 180 дена (Образец ПОП)
 25. Потврда за болничко лекување за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување (Образец-ПБЛ)