ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД УЧЕСТВО НА ТРОШОЦИ

ХI. ПРАВО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД УЧЕСТВО ВО ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Правото на ослободување од учество во трошоци на здравствени услуги во специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита осигуреното лице го остварува со поднесување на барање  ( образец бр.7 ослободување од партиципација) комплетирано со следните документи:

  • потврда за платен износ на партиципација во здравствената установа;
  • отпусно писмо;
  • спецификација (пресметка) за извршени здравствени услуги од соодветната здравствена установа;
  • доказ за вкупните примања во семејството на осигуреникот (примања од   плати, пензии,  вршење на дејност и сл.);
  • извод на родени за деца од 1-5 години (копија);
  • лична карта за осигуреници над 65 години (копија),
  • здравствена легитимација на увид.