Постапка и упатство за БПО

Упатство за осигурени лица за начинот на остварување на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување на товар на средствата на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Постапка за остварување на правото за БПО на товар на средствата на ФЗОМ

Упатство за начинот на остварување на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување на товар на средствата на Фонд за здравствено осигурување на Македонија