Правилници за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање за биомедицински потпомогнато оплодување

Правилник за критериумите за склучување договори и постапка за  остварување на правото и  начинот на плаќање на здравствените услуги за БПО

  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита (Сл. весник бр.99 од 2011 година)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита (Сл. весник бр.64 од 2008 година)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита  (Сл. весник бр.97 од 2010 година)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита  (Сл. весник бр.104 од 2012 година)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита  (Сл. весник бр.151 од 2013 година)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита  (Сл. весник бр.120 од 2014 година)
  • Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги на биомедицинското потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита  (Сл. весник бр.07 од 2016 година)