Правилник за БПО 2010-2016 година

Плаќање во биомедицинско потпомогнато оплодување

Правилник за критериумите за склучување договори и постапка за  остварување на правото и  начинот на плаќање на здравствените услуги за БПО

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита...