Правна регулатива во болничка здравствена заштита

Правилници

 1. Правилник за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање во болничката здравств заштита (Сл. весник бр.14 од 2008 година).
 2. Правилник за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање во болничката здравств заштита  (Сл. весник бр.118 од 2008 година).
 3. Правилник за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање во болничката здравств заштита (Сл. весник бр.164 од 2008 година).
 4. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 16 од 05.02.2010 година).
 5. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 44 од 31.03.2010 година).
 6. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 63 од 08.05.2010 година).
 7. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 171 од 30.12.2010 година).
 8. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Неофицијален пречистен текст)
 9. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 95 од 2011 година).
 10. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (пречистен текст) (Сл.весник 95 од 2011 година).
 11. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 181 од 27.12.2011 година).
 12. Правилник за китериумите за склучување на договори и за начинот за плаќање во болничката здравствена заштита (Сл.весник 104 од 22.08.2012 година).

Одлуки

 1. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита.
 2. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита. (Сл. весник бр. 44 од 2010 година)
 3. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита. (Сл. весник бр. 171 од 2010 година)
 4. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита. (Сл. весник бр. 95 од 2011 година)
 5. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита. (Сл. весник бр. 181 од 2011 година)