ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА СРЕДСТВА ЗА ВГРАДЕНИ СТАНДАРДНИ МАТЕРИЈАЛИ

X.ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА СРЕДСТВА ЗА ВГРАДЕНИ СТАНДАРДНИ МАТЕРИЈАЛИ

Правото на надомест на трошоците за купени материјали кои се вградуваат во болничка здравствена заштита осигуреното лице го остварува со поднесување на барање (образец бр.6 надомест на вградени стандардни материјали) комплетирано со следните документи:

отпусно писмо ( копија):

  • сметкопотврда (фактура) за набавениот материјал со фискална сметка во оригинал;
  • здравствена легитимација на увид